معلم خصوصی- تدریس خصوصی - حل تمرین و پروژه دانشگاهی 22328108

تدریس خصوصی کلیه دروس رشته علوم انسانی

تدریس خصوصی کلیه دروس رشته علوم انسانی

توسط گروه آموزشی دکتر میرابی

0912-4396809       021-22328108

تدریس خصوصی دروس رشته علوم انسانی

تدریس خصوصی کلیه دروس رشته علوم انسانی  دبیرستان اعم از

تدریس خصوصی دروس اقتصاد رشته علوم انسانی ،تدریس خصوصی دروس تاریخ رشته علوم انسانی ،تدریس خصوصی دروس روانشناسی رشته علوم انسانی ،تدریس خصوصی دروس ریاضیات رشته علوم انسانی ،تدریس خصوصی دروس عربی رشته انسانی ،تدریس خصوصی دروس فلسفه و منطق رشته علوم انسانی ،تدریس خصوصی ادبیات رشته انسانی