معلم خصوصی- تدریس خصوصی - حل تمرین و پروژه دانشگاهی 22328108

تدریس خصوصی ادبیات و زبان فارسی

تدریس خصوصی ادبیات و زبان فارسی

آموزش تخصصی گروه آموزشی دکتر میرابی-09124396809

http://alum.sharif.edu/~emad_mirabi

تدریس خصوصی ادبیات فارسی

دوره ابتدایی:فارسی خوانداری و نوشتاری-پیام های آسمانی-قرآن

دوره متوسطه:فارسی،نگارش،زبان عربی

دبرستان:فارسی عمومی